حوزه های فعالیت گروه مهرکام تجارت

خدمات کشاورزی
خدمات کشاورزی

نهاده های کشاورزی ، بسترهای کشت

خدمات بازرگانی
خدمات بازرگانی

خدمات صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز

خدمات صنعتی
خدمات صنعتی

گلخانه های مکانیزه ، سازه ، تاسیسات

گروه مهرکام تجارت

چشم انداز
چشم انداز

با توجه به جغرافیای کشور عزیز ایران و برخورداری از 9 اقلیم آب و هوایی و ایجاد ظرفیت های بالقوه فراوان، جهت شکوفــــایی اقتصاد مبتنی برکشاورزی میتوانیم در این مسیر گامهای موثری برداریم .

تاریخچه مهرکام تجارت
تاریخچه مهرکام تجارت

مهرکام تجاری عضو و دارای رتبه از سازمان نظام مهندسی در زمینه طراحی و ساخت و اجرا گلخانه های مکانیزه و سیستم های نوین آبیاری را دارا می باشد و همچنین در زمینه خدمات بازگانی نیز فعالیت دارد.

ساختار سازمانی مهرکام
ساختار سازمانی مهرکام

گروه مهرکام تجاری ، مجموعه ای از نیروهای کارآمد و مجرب می باشد که در زمینه های تجاری ، بین المللی و شناخت نیازهای زیربنایی کشور با تکیه بر دانش نوین جهانی و بهره گیری از متخصصان داخلی فعالیت می نماید .