با توجه به ضرورت گشودن افق های جدید صادراتی و افزایش صادرات محصولات مختلف صنعتی معدنی و کشاورزی با کیفیت و ممتاز تولیدی بخش های مختلف صنایع ایران، گروه مهرکام تجارت کاسپین با اتکا به دانش
و شناخت مدیران و کارشناسان خود از نیاز های بازار های منطقه ای و بین المللی و متناسب با تقاضا های هر یک از آنها مبادرت به صادرات کالا های با کیفیت تولید ایران به انها نموده و به این ترتیب در جهت تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور مشارکت موثری دارد