شناسایی و ارائه تکنولوژی نوین در زمینه های صنعت و کشاورزی  با رعایت و حفظ محیط زیست.

آشنایی و آموزش کشاورزان  با تکنیک های برتر جهانی جهت آگاهـــی و بهره برداری بیشتر از منابع و امکانات موجود و ارتقاء آن. 

ارائـه راهکارها و سیستم های نوین آبیاری و استفاده صحیح از منابع آبی و ذخیره سازی آب.    

فراهم نمودن زیر ساخت های اساسی جهت تولید محصولات با کیفیت برتر و ارائه به بازار های داخلی به منظور تامین مواد خوراکی مورد نیاز و پاسخ به درخواست های منطقه ای و جهانی به جهت ایجاد و گسترش  بازار صادرات غیر نفتی کشور.