برای هوشمند سازی گلخانه های صنعتی و متراژ بالا جهت راحتی کار با فضای بزرگ با استفاده از هوشمندسازی گلخانه و استفاده از مزایای آن میتواند فقط با یک اشاره پارامتر هایی مانند دما، میزان منوکسید کربن، رطوبت و غیره کل گلخانه را مدیریت کنید .

3536

از قابلیت های اصلی این سیستم قابلیت اتصال بیسیم تمامی تجهیزات به یک دیگر است، و این کار باعث میشود که در هزینه های سیم کشی صرفه جویی شود، و زمان نصب و راه اندازی نیز به شدت کاهش مییابد. علاوه بر آن سیستم بیسیم باعث میشود که به راحتی گلخانه های سنتی به سیستم های هوشمند مجهز شده و بدن نیاز به هیچ زیر ساختی شما گلخانه خود را راحت تر مدیریت کنید.